Werkzaamheden

Openen rekeningen

Als eerste wordt er een beheer- en leefgeldrekening op uw naam geopend bij de ING bank. Op de beheerrekening komen alle inkomsten binnen en daarvan worden alle vaste lasten betaald. Deze beheerrekening wordt beheerd door LDP Bewindvoering.

 

Op uw leefgeldrekening ontvangt u wekelijks een afgesproken bedrag aan leefgeld. Via een bankpas kunt u hierover zelf beschikken. 

 

Budgetplan en boedelbeschrijving

Zodra uw inkomen binnenkomt op de beheerrekening en de vaste lasten bekend zijn, wordt er een 'budgetplan' voor u opgesteld. Dit is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Aan de hand van het budgetplan wordt het bedrag aan leefgeld bepaald en vastgesteld.

 

Daarnaast wordt er een 'boedelbeschrijving' opgesteld. Dit is een overzicht van uw bezittingen en schulden op het moment dat het bewind in gaat. Deze boedelbeschrijving wordt naar de Rechtbank verstuurd.

 

Overnemen financiële administratie

Alle instanties en bedrijven waarmee u een 'financiële relatie' heeft worden door ons aangeschreven en op de hoogte gebracht van de 'onder bewindstelling'. Uw financiële post wordt rechtstreeks naar LDP Bewindvoering gestuurd; daar wordt alles verwerkt en direct actie ondernomen indien nodig. Wij zorgen ervoor dat uw rekeningen op tijd worden betaald, het inkomen op orde is en de administratie wordt gevoerd.


Wat kunt u nog meer van LDP Bewindvoering verwachten?

Naast bovengenoemde (aanvangs-)werkzaamheden, zijn er nog een aantal taken die LDP Bewindvoering voor u uitvoert in het kader van beschermingsbewind:

 • Het betalen van de vaste lasten conform het opgestelde budgetplan;
 • Controleren of uw inkomen niet onder de beslagvrije voet komt;
 • Aanvragen van bijzondere bijstand;
 • Aanvragen van toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag;
 • Kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke belastingen;
 • De jaarlijkse rapportage aan de kantonrechter en aan u (Rekening & Verantwoording);
 • Contact onderhouden met de diverse instellingen waarmee u te maken heeft als het gaat om uw onder bewind gestelde inkomsten en vermogen;
 • Behandeling en/of doorzending van uw post;
 • Belastingaangifte Box 1;
 • Het uitvoeren van het door ons opgestelde plan van aanpak;
 • Wij hebben regelmatig contact met u op basis van de gemaakte afspraken. Dit kan variëren van contact per telefoon, via app en/of per mail of een persoonlijke afspraak;
 • Maandelijks overzicht opstellen van inkomsten/uitgaven en naar u opsturen of het verstrekken van een inlogcode zodat u dit online kunt bekijken.

Schulden en Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is niet hetzelfde als schuldhulp-verlening. Als uw schulden niet zo hoog zijn (en deze oplosbaar zijn binnen 36 maanden), kan LDP Bewindvoering proberen een betalingsregeling te treffen met de schuld-eiser(s).

 

Als er echter sprake is van een problematische schulden-situatie (meer dan 6 schuldeisers) dan zullen wij u onder-steunen bij de aanvraag tot schuldhulpverlening. Dit gaat meestal via uw Gemeente of de Gemeentelijke Kredietbank. In dat geval wordt er door u, de schuldhulp-verlener en de bewindvoerder samengewerkt om de schulden op te lossen.

 

Een schuldhulpverleningstraject is niet van vandaag op morgen geregeld. U moet rekening houden met wacht-lijsten en het kan maanden duren voordat er dingen in gang kunnen worden gezet.

LDP Bewindvoering kan helaas niet voorkomen dat de schuldeisers in de tussentijd uw schulden verhogen met verschillende maatregelen zoals rentekosten
.

 

Belangenverstrengeling

De beschermingsbewindvoerder geniet, direct of indirect, geen ander voordeel uit zijn/haar positie als beschermings-bewindvoerder dan de beloning die hij/zij voor zijn/haar beschermingsbewindvoerderschap ontvangt. In het bijzonder:

 • aanvaardt hij/zij geen giften van de onder beschermingsbewindvoering gestelde,
 • koopt hij/zij geen goederen van de onder beschermingsbewindvoering gestelde,
 • geniet hij/zij geen voordeel uit de uiterste wilsbeschikking die de onder beschermingsbewindvoering gestelde gedurende de beschermingsbewindvoering heeft gemaakt, en
 • geniet hij/zij geen voordeel van enige opdracht die hij/zij aan zichzelf of een derde verstrekt in het kader van zijn/haar beschermingsbewindvoerderschap.